Modafinil


Läkemedlets namn
Modafinil 200 mg tabletter

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje tablett innehåller 200 mg modafinil.

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 227.000 mg laktosmonohydrat.

Farmaceutisk form
Tablett

Vita till benvita, kapselformade, obelagda tabletter, präglade med '4' och '2' separerade med poänglinje på ena sidan 'J' på andra sidan.

Tabletten kan delas upp i lika stora doser.

 Kliniska uppgifter
Terapeutiska indikationer
Modafinil är indicerat hos vuxna för behandling av överdriven sömnighet i samband med narkolepsi med eller utan kataplexi.

Överdriven sömnighet definieras som svårigheter att upprätthålla vakenhet och ökad sannolikhet att somna i olämpliga situationer.

Dosering och administreringssätt
Behandlingen bör initieras av eller under överinseende av en läkare med lämplig kunskap om indikerade störningar (se avsnitt 4.1).

En diagnos av narkolepsi bör göras enligt International Classification of Sleep Disorders (ICSD2) riktlinjen.

Patientövervakning och klinisk bedömning av behovet av behandling ska utföras med jämna mellanrum.

Dosering

Den rekommenderade startdosen är 200 mg. Den totala dagsdosen kan tas som en enstaka dos, en på morgonen eller som två doser på morgonen och vid ett middag enligt patientens bedömning av patienten och patientens svar.

Doser på upp till 400 mg i en eller två uppdelade doser kan användas till patienter med otillräckligt svar på den ursprungliga dosen på 200 mg modafinil.

Långtidsanvändning

Läkare som förskrivar modafinil under en längre tid bör regelbundet omvärdera den långsiktiga användningen för de enskilda patienterna eftersom effekten av modafinil på lång sikt inte har utvärderats (> 9 veckor).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Det finns otillräcklig information för att bestämma säkerheten och effekten av dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosen av modafinil bör minskas med hälften hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Äldre

Det finns begränsade data tillgängliga om användning av modafinil hos äldre patienter. Med tanke på risken för lägre clearance och ökad systemisk exponering rekommenderas att patienter över 65 år börjar behandla behandling med 100 mg dagligen.

Pediatrisk population

Modafinil ska inte användas till barn under 18 år på grund av säkerhets- och effektproblem (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

För oral användning. Tabletterna ska sväljas hela.

För mer information och beställning skicka oss en förfrågan 

 

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online